POLITYKA PRYWATNOŚCI

GGN SPORT RAFAŁ NOCKOWSKI

Niniejsza polityka prywatności stanowi dokument, poprzez który dowiesz się w jaki sposób, w jakim zakresie i w jakim celu Administrator Danych, może przetwarzać Twoje dane osobowe, dobrowolnie nam przez Ciebie podane.

Mając na względzie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów oraz osób, co do których podjęte zostały lub zostaną działania zmierzające do zawarcia i wykonywania umów, w szczególności umowy sprzedaży Produktów przez nas oferowanych w Sklepie internetowym, zlokalizowanym pod adresem www.ggnsport.pl

 1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Rafał Nockowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GGN SPORT Rafał Nockowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), któremu nadano NIP 384415723 i REGON 369074372 z siedzibą w Warszawie (03-838), przy ul. Grochowskiej 338/340 lok. 55.

 1. Dane kontaktowe.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujących trybach:

- telefonicznie: 606130353

- pod adresem poczty elektronicznej: biuro@ggnsport.pl

- pod adresem poczty elektronicznej (w zakresie ochrony danych): rafal@ggnsport.pl

- pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Ciebie z nami ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy/umów (założenie Konta w Sklepie).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu i zakresie wskazanym w stosownym formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony praw przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową/umowami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa państw członkowskich (polskie ustawodawstwo) np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub urzędów skarbowych i innych, ponieważ przetwarzanie w tym wypadku jest niezbędne do wypełniania wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Kategorie danych.

W związku z przekazaniem nam przez Ciebie danych osobowych, przetwarzane będą następujące kategorie danych:

- podstawowe dane identyfikacyjne:

a) imię i nazwisko

b) adres korespondencyjny

c) numer telefonu;

d) adres poczty elektronicznej.

e) inne dane przekazane nam przez Ciebie, których przetwarzanie okaże się niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonywania umowy oraz przekazane nam na podstawie odrębnie udzielonej zgody.

 1. Automatyzacja i profilowanie.

Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania Twoich danych osobowych (art. 22 RODO).

 1. Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

Podwykonawcom (podmioty przy pomocy których przetwarzane są dane osobowe):

 1. - z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek (przewoźnicy, kurierzy);

 2. – informatycznym (obsługa techniczna strony internetowej);

 3. – płatniczym (podmioty obsługujące płatności elektroniczne Sklepu)

 4. - księgowo – finansowe (biuro rachunkowe);

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W wypadku wystąpienia zmiany w tym zakresie Administrator zapewni odpowiednie zabezpieczenia, określone w art. 46 RODO (w szczególności zastosuje standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską), i poinformuje Ciebie przed przekazaniem danych osobowych poza terytorium EOG.

 1. Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonywania łączących nas umów, a po zakończeniu tych umów przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń oraz przez okres, przez który Administrator będzie zobowiązany do przechowywania danych osobowych, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (np. kwestie podatkowe). W wypadku jedynie założenia Konta w Sklepie, bez faktycznego dokonania zakupów dane osobowe będą przechowywane jedynie do czasu aż Klient wystąpi z żądaniem wykasowania jego Konta.

 1. Prawa przysługujące osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługują następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych

(jeżeli w Twojej ocenie brak jest podstaw do przetwarzania danych istnieje możliwość wystąpienia z żądaniem ich usunięcia);

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych

(istnieje możliwość wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli dane te są nieprawidłowe lub przetwarzane są bez podstawy prawnej, lub nie chcesz aby zostały one usunięte ponieważ są niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego sprzeciwu);

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

(istnieje możliwość wniesienia, bez względu na przyczyny, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania o ile wyrażona zostanie uprzednio stosowna zgoda. W konsekwencji czego zaprzestaniemy dalszego ich przetwarzania w tym zakresie). – dotyczy tylko osób, które uprzednio wyraziły zgodę na przetwarzanie w powyższym zakresie. Aktualnie Administrator nie prowadzi marketingu bezpośredniego ani nie dokonuje profilowania.

(istnieje możliwość wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami chyba, że wykażemy, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec praw przysługujących Tobie lub jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

- prawo do przenoszenia danych

(posiadasz uprawnienie do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych, które zostały nam przekazane w celach wskazanych w pkt III, istnieje również możliwość zlecenia przesłania tych danych innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

(jeżeli w Twojej ocenie przekazane nam dane osobowe, które dotyczą Ciebie są przetwarzane niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

(istnieje możliwość cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jednocześnie cofnięcie takiej zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody);

Szczegóły i wskazówki w zakresie realizacji powyższych uprawnień znajdują się u Administratora, z którym kontakt jest możliwy pod danymi wskazanymi w pkt II powyżej.

Proszę pamiętać, iż przed realizacją powyższych uprawnień konieczne będzie zidentyfikowanie osoby występującej z żądaniem.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych umożliwiających zidentyfikowanie strony stosunku prawnego uniemożliwi zawarcie i późniejsze wykonywanie ewentualnych umów.

 1. Polityka plików cookies.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszych serwisów internetowych.

Czy Administrator wykorzystuje pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki typu cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji, które przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkownicy korzystają z naszych serwisów. Dzięki stosowaniu cookies możemy dostosowywać serwisy do potrzeb i preferencji odwiedzających nasze witryny internetowe, bez jednoczesnego identyfikowania czy profilowania konkretnej osoby.

Cookies, które stosujemy, są bezpieczne dla Twoich urządzeń, są wolne od wirusów czy niechcianego oprogramowania. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Pliki te w żadnym wypadku nie pozwalają na pobieranie żadnych informacji z Twojego urządzenia, jedynie na dostęp do wybranych informacji.

Z jakiego rodzaju plików cookies korzystamy?

Wykorzystujemy różnego rodzaju cookies – różnią się od siebie rodzajem i trwałością.

Pliki te możemy podzielić ze względu na czas ich przechowywania na Twoim urządzeniu na:

 1. cookies sesyjne – są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.

 2. cookies trwałe – są przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ich skasowania lub wygaśnięcia. Zakończenie sesji przeglądarki nie spowoduje więc ich usunięcia z Twojego urządzenia.

Używane przez nas pliki cookies możemy również dzielić ze względu na pochodzenie na:

 1. cookies własne – są umieszczone w serwisach bezpośrednio przez nas;

 2. cookies zewnętrzne – umieszczane w serwisach przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały przez nas wywołane (np. Google Analytics).

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy cookies m.in. w następujących celach:

 1. konfiguracji serwisów, w tym dostosowania ich zawartości lub funkcjonalności do preferencji oraz optymalizacji ich działania,

 2. tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają nam analizować, w jaki sposób korzysta się z naszych serwisów – dzięki temu możemy pracować nad ulepszaniem ich struktury i zawartości,

 3. pozyskiwania informacji o źródle, z którego dana osoba trafiła na naszą stronę (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego),

 4. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisów reklam,

 5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisów.

Czy odwiedzający nasze witryny internetowe mają wpływ na korzystanie z plików cookies i czy mogą z niech nie korzystać?

Wykorzystanie plików cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzeniu jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy wyrazisz uprzednią zgodę na takie działanie, chyba że przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji konieczne jest do świadczenia żądanej przez Ciebie usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną- w takiej sytuacji Twoja zgoda nie jest wymagana.

 1. Zgodę możesz wyrazić za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z serwisów, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki internetowej lub ustawień oprogramowania urządzenia, z którego korzystasz.

 2. Możesz nie wyrazić zgody lub cofnąć ją w dowolnym momencie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień przeglądarki lub oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, z którego korzystasz.

 3. W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z naszych serwisów (przede wszystkim przeglądarki internetowej) domyślnie dopuszcza obsługę i przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. W związku z tym zalecamy, abyś sprawdził ustawienia i ewentualnie dokonał zmian zgodnych z Twoimi preferencjami prywatności. Pamiętaj, że masz możliwość zmienić ustawienia w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies.

 4. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby ustawienia oprogramowania, z których korzystasz, umożliwiały obsługę plików cookies, jest to dla nas równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na wykorzystanie ich zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. W takim przypadku będziemy uprawnieni do wykorzystania plików cookies i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Twoim urządzeniu.

 5. Jeżeli zdecydujesz się wyłączyć obsługę plików cookies, możesz mieć trudności w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszych serwisów.