Regulamin sklepu internetowego GGN Sport

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy GGN Sport dostępny pod adresem internetowym www.ggnsport.pl prowadzony jest przez Rafała Nockowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GGN SPORT Rafał Nockowski wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), któremu nadano NIP 384415723 i REGON 369074372, z siedzibą w Warszawie (03-838), przy ul. Grochowskiej 338/340 lok. 55.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 3. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 12 i następnych, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2019.134 tj. z dnia 23.01.2019).

§ 2 Podstawowe Definicje

O ile w niniejszym Regulaminie użyto poniższych zwrotów, to ich znaczenie należy odczytywać w sposób zamieszczony poniżej:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GGN SPORT Rafał Nockowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), któremu nadano NIP 384415723 i REGON 369074372 z siedzibą w Warszawie (03-838), przy ul. Grochowskiej 338/340 lok. 55.

 3. Administrator Danych – Sprzedawca.

 4. Polityka Prywatności – Polityka bezpieczeństwa stanowiąca zbiór zasad, na podstawie których Administrator określi i w razie potrzeb będzie modyfikował, sposoby i cele przetwarzania danych osobowych.

 5. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca.

 6. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 8. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ggnsport.pl

 9. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 11. Konto - konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta w procesie rejestracji oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 14. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający Klientowi kontakt ze Sprzedawcą, w szczególności w zakresie złożenia zapytania, reklamacji itd.

 15. Koszyk – interaktywny formularz Sklepu, w którym Klient umieszcza wybrane przez siebie Produkty do potencjalnego zakupu, określa ich ilość oraz ma możliwość modyfikacji innych danych zamówienia.

 16. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 17. Asortyment Sklepu – dostępne lub czasowo niedostępne (o czym informacja jest na bieżąco aktualizowana w oprogramowaniu Sklepu) Produkty oferowane przez Sklep.

 18. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do przeglądania Asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

§ 4 Przeglądanie Asortymentu Sklepu i składanie Zamówień

 1. Sprzedawca zastrzega, iż w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem prawidłowego skonfigurowania infrastruktury technicznej Klienta
  z oprogramowaniem Sklepu.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

 3. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta na Produkty znajdujące się w Asortymencie Sklepu po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 5. Ostateczna i końcowa cena, tj. kwota do zapłaty przez Klienta uwzględnia cenę za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

 1. Imie i Nazwisko

 2. adres dostawy

 3. e-mail i telefon

 1. Założenie Konta w Sklepie nie jest związane z żadną należnością wobec Sprzedawcy.

 2. Klient ma możliwość zalogowania się na swoje indywidualne Konto poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w procesie rejestracji w Formularzu rejestracji.

 3. Klient może, bez jakiejkolwiek odpłatności, bez podania przyczyny i w każdym czasie przesłać na dane kontaktowe Sprzedawcy (w szczególności podane w § 13 Regulaminu adres listowny lub adres mailowy) żądanie usunięcia Konta. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie zrealizowane niezwłocznie, z zastrzeżeniem warunków technicznych.

 4. Trwałe usunięcie Konta, nie jest jednoznaczne z usunięciem danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez Administratora Danych, w związku z obroną przed roszczeniami jak i w celu dochodzenia roszczeń, w szczególności przez okres obejmujący nie przedawnione roszczenia.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

Klient (zarejestrowany) w celu złożenia Zamówienia powinien:

 1. zalogować się do Sklepu poprzez swój unikalny login i hasło;

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub analogiczny wskazujący umieszczenie Produktu w Koszyku);

 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

Klient (nie zarejestrowany) w celu złożenia zamówienia powinien:

 1. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki spośród dostępnych (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury (jeżeli chce ją otrzymać);

 2. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;

 3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

 2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Grochowska 338/340 m 55, w Warszawie (po wcześniejszym umówienie telefonicznym)

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność przy odbiorze

 2. Płatność za pobraniem

 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 4. Płatności elektroniczne

 5. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedawcy a powodujących konieczność zmiany terminów opisanych w niniejszym paragrafie, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta o możliwych do zrealizowania terminach poprzez komunikację w sposób przyjęty w Zamówieniu.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy określony w § 13 Regulaminu. Oświadczenie przesłane drogą elektroniczną, powinno zostać wysłane z adresu e-mail Klienta przypisanego do Konta lub z adresu e-mail podanego przez klienta podczas składania Zamówienia, w celu identyfikacji osoby je składającej. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 10 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, opartego o przepisy dotyczące rękojmi (tj. żądanie usunięcia wady, obniżenia ceny lub wymiany rzeczy na nową) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 7. W wypadku reklamacji innych niż opisane w pkt 6 powyżej, Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania chyba, że przepisy szczególne nakładają na Sprzedawcę termin krótszy. W takim wypadku zastosowanie będzie miał termin krótszy.

 8. W wypadku braku odpowiedzi ze strony Sprzedawcy na reklamację złożoną przez Konsumenta, w terminach określonych w pkt 6 i 7 powyżej, reklamację poczytuje się za uznaną zgodnie z żądaniem Konsumenta.

 9. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 13 niniejszego Regulaminu.

 10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie a w razie wystawienia przez Producenta karty gwarancyjnej zostanie ona dołączona do sprzedanego Produktu.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Obowiązek informacyjny, w szczególności określony w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Administrator Danych (Sprzedawca) wykonuje poprzez zamieszczenie informacji w Polityce Prywatności.

§ 13 Dane kontaktowe Sprzedawcy

Kontakt Klienta ze Sprzedawcą możliwy jest pod poniższymi danymi teleadresowymi, z uwzględnieniem godzin obsługi Sklepu – od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-19

 1. Numer telefonu: 606130353

 2. Adres e-mail: biuro@ggnsport.pl

 3. Numer rachunku bankowego 47 1140 2004 0000 3802 7734 7054

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Załącznik nr  2 do ustawy o prawach konsumenta

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.